LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2017. GADA BUDŽETS

LOK APSTIPRINA 2018.GADA BUDŽETU 5,6 MILJONU EIRO APMĒRĀ

 

Piektdien – 23.martā, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālās Asamblejas sesijā tika apstiprināta LOK ieņēmumu un izdevumu tāme 2018.gadam, kur vairāk kā 70% finanšu līdzekļu tiks novirzīta Olimpisko sporta veidu federāciju atbalstam.

LOK darba galvenajām prioritātēm – Olimpisko spēļu sagatavošanās programmām, budžetā atvēlēti 2 269 532 eiro. No šīs summas 690 885 eiro atvēlēti Ziemas Olimpiskās spēles “Phjončhana 2018” programmas apmaksai, savukārt Individuālo sporta veidu federāciju/savienību finansējumam un bāzes finansējumam individuālo sporta veidu federācijām/savienībām ir paredzēti 1 446 667 eiro. III Pasaules Jaunatnes Olimpisko spēļu “Buenosairesa 2018” programmas apmaksai ir paredzēti 99 430 eiro, bet  32 550 eiro atvēlēti Olimpiskās sagatavošanas programmai “Tokija 2020”.

Īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi sastāda 1 035 225 eiro. Šī nauda paredzēta treneru tālākizglītības, sporta veidu federāciju, LOK reģionālās, sporta veidu attīstības, Olimpisko spēļu sagatavošanās programmu, Latvijas Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Olimpiešu kluba un citu atbalsta programmu apmaksai. Tāpat finansējums paredzēts “Olimpiskās dienas 2018” organizēšanai un projekta “Sporto visa klase” nodrošināšanai.

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 39 Olimpisko sporta veidu federācijām. Līdzekļi, galvenokārt, ir paredzēti sportistu treniņu darba apstākļu nodrošināšanai, sacensību inventāra iegādei un izgatavošanai, kā arī medicīniskajam nodrošinājumam. Daļa no federācijām piešķirtajiem līdzekļiem ir paredzēta Latvijas Olimpiskās vienības komandas sastāvos iekļauto treneru un sportistu mācību un treniņu darba nodrošināšanai.

Olimpiskās izglītības un informācijas programmu nodrošināšanai, kas paredz “Latvijas Gada balva sportā 2018” un “LOK Ģenerālās asamblejas 2018” organizatoriskās izmaksas, kā arī Olimpiskās izglītības un informatīvo nodrošinājumu, ir paredzēti 123 665 eiro.

LOK 2018.gadā turpinās atbalstīt deviņu reģionālo un sporta veidu Olimpisko centru attīstību, veicinot jaunatnes, tautas un augstu sasniegumu sporta aktivitātes valstī. 135 000 eiro plānoti kā līdzfinansējums visu reģionālo Olimpisko sporta centru modernizācijai un attīstībai.

Olimpisko programmu un pasākumu īstenošanai LOK saņem finansējumu no valsts pamatbudžeta, Starptautiskās Olimpiskās komitejas budžeta, kā arī no ziedotājiem un pašu saimnieciskās darbības.

 

Apstiprināts LOK Ģenerālajā Asamblejā 2018.gada 23.martā

 

LOK 2018.gada budžets

 

Apstiprināts LOK Izpildkomitejas sēdē 2018.gada 20.martā Lēmums Nr.3.2.

Apstiprināts LOK Ģenerālajā asamblejā 2018.gada 23.martā Lēmums Nr.3

 

Latvijas Olimpiskās komitejas 2018.gada  

 

Ieņēmumu un izdevumu tāme

 
Līdzekļu atlikums  
Atlikuma avots  Kopā EUR
Līdzekļu atlikums 01.01.2018. 1 181 750,00
Ieņēmumi Ieņēmumi
Avots Plāns
  Kopā EUR
1. Organizācijas darbības nodrošināšanai 3 303 181,00
1.1. Ziedojumi un dāvinājumi 201 000,00
1.2. Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums 432 320,00
1.3. Valsts budžeta dotācija apakšprogrammā „Augstas klases sasniegumu sports” 09.21.00. 1 955 366,00
1.4. Valsts budžeta dotācija apakšprogrammā „Sporta federācijas un pasākumi” 09.09.00. 103 000,00
1.5. Licences ieņēmumi, saimnieciskā darbība, u.c. 611 495,00
2. Valsts galvoto kredītu projektu realizācijai 1 175 551,00
2.1. Valsts budžeta dotācija apakšprogrammā „Valsts ilgtermiņa saistības sportā valsts galvoto aizdevumu atmaksai” 1 175 551,00
Ieņēmumi kopā: 4 478 732,00
Atlikums un ieņēmumi kopā  5 660 302,00
   
Izdevumi Izdevumi
Mērķis Plāns 
  Kopā EUR
1. Olimpisko spēļu sagatavošanas programmas 2 269 532,00
1.1. Ziemas Olimpiskās spēles Phjončhana 2018 (Koreja) 690 885,00
1.2. Olimpiskās sagatavošanās Tokija 2020 programma 32 550,00
1.3. Olimpisko sagatavošanās programmu finansējums 1 446 667,00
  1.3.1. Individuālo sporta veidu federāciju/savienību finansējums 795 667,00
  1.3.2. Bāzes finansējums individuālo sporta veidu federācijām/savienībām  651 000,00
1.4. III Pasaules Jaunatnes Olimpiskās spēles Buenosairesa 2018 (Argentīna) 99 430,00
1.5. Olimpiskās kustības jaunatnes programma 335 925,00
2. Latvijas Olimpiskās komitejas reģionālās attīstības programma 1 310 551,00
  2.1. Līdzfinansējums Olimpisko centru modernizācijai un attīstībai 135 000,00
2.2. Valsts galvoto reģionālo Olimpisko centru projektu ilgtermiņa saistību atmaksa 1 175 551,00
3. Olimpiskās izglītības un informācijas programma 123 665,00
4. Administratīvās, organizatoriskās un saimnieciskās izmaksas 850 799,00
5. Pamatlīdzekļu iegāde 8 165,00
6. Īpašiem mērķiem  iezīmētie līdzekļi 1 035 225,00
7. PVN  samaksa 52 000,00
8. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 10 365,00
   
Izdevumi kopā: 5 660 302,00
  Kopā EUR

Prezidents  Aldons Vrubļevskis

Finanšu direktors  Aldis Āboliņš

Lejupielādes

 

Veidlapa paredzēta finansējuma pieprasījuma pieteikumam federācijām līdzekļu saņemšanai no LOK. Oriģināls jāiesniedz LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Veidlapas oriģināls ar klāt pievienotajiem dokumentiem (pirmdokumentiem un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem) jāiesniedz līgumā noteiktajā datumā vai viena mēneša laikā no finansējuma saņemšanas brīža LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Oriģināls iesniedzams līdz tekošā gada 1. februārim Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Informācija par sporta veida federācijas, savienības vai asociācijas sasniegtajiem rezultātiem, kas izmantojama aprēķiniem saskaņā ar LOK finansējuma sadales kritērijiem. Informācija iesniedzama LOK līdz 2012,gada 23.novembrim.

Veidlapa paredzēta finansējuma pieprasījuma pieteikumam, līdzekļu saņemšanai no LOK. Oriģināls jāiesniedz LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Veidlapas oriģināls ar klāt pievienotajiem dokumentiem (pirmdokumentiem un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem) jāiesniedz līgumā noteiktajā datumā vai viena mēneša laikā no finansējuma saņemšanas brīža LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Oriģināls jāiesniedz LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Oriģināls ar klāt pievienotajiem dokumentiem (pirmdokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu kopijām) jāiesniedz LOK, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Kritēriji Olimpisko individuālo sporta veidu federāciju finansiālā atbalsta apjoma noteikšanai

LOK budžeta struktūra (2012 - 2015)

LOK 2016.gada pārskats

Ziņojums par 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu

Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2017.gada 31. martu

Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2017.gada 30. jūniju

Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2017.gada 30. septembri

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu uz 2017.gada 15.novembri

Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2017.gada 31. decembri

Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2018.gada 31.janvāri

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu uz 2018.gada 31.martu

Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2018.gada 31.martu

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu uz 2018.gada 30.jūniju

Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2018.gada 30.jūniju

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu uz 2018.gada 30.septembri

Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2018.gada 30.septembri

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu uz 2018.gada 30.novembri 

informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2018.gada 31.decembri

informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu uz 2018.gada 31.decembri

informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu uz 2019.gada 31.janvāri